Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczna Skrzynka PodawaczaMonitor PolskiDziennik UstawElektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoBakałarzewo
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Goście on-line
Licznik odwiedzin:
2198039
Dzisiaj:
2
Gości on-line:
2
Twoje IP:
107.22.52.86

Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo

 

 

                                          

Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych

w Gminie Bakałarzewo

 

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI (nazwa dokumentu oraz podstawy prawnej jego sporządzenia):

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bakałarzewo

(Uchwała nr XLII/245/14 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bakałarzewo)

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu gminy, pod adresem: www.bakalarzewo.pl.

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 1. Konsultacje przeprowadzono w terminie: 1 września 2016 r. do 30 marca 2017 r.
 2. Cele konsultacji:

- dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami do przyszłego studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu gminy Bakałarzewo,

-   poinformowanie jak najszerszej grupy ludzi o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym,

- obudzenie świadomości mieszkańców dotyczącej możliwości aktywnego uczestniczenia w kreowaniu otaczającej przestrzeni przy zachowaniu naturalnego krajobrazu dla przyszłych pokoleń,

- przekazanie informacji dotyczących ochrony krajobrazu, ochrony zdrowia i ekonomii społecznej oparta o potencjał przyrodniczy gminy Bakałarzewo,

- zaprezentowanie dokumentacji fotograficznej świadczącej o zaletach i wadach obszaru architektonicznego Gminy Bakałarzewo, w tym terenach zurbanizowanych i krajobrazie chronionym, cennych obiektach i pomnikach przyrody.

- określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki studium w formie koncepcji studium, uwzględniające naturalnie ukształtowany, niezabudowany krajobraz oraz walory kulturowe, zaspokojenie potrzeb w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy zachowując wskaźniki i standardy wynikające z przepisów prawa i opracowań planistycznych,

- zniwelowanie konfliktu wynikającego ze zlokalizowania inwestycji celu publicznego, tj. napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV.

- zebranie propozycji, uwag, pomysłów w związku z opracowywanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakałarzewo.

 

 

 

III. INFORMACJA O ZEBRANYCH  UWAGACH (PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH):

Lp.

Nazwa podmiotu/imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagę

Treść uwagi

Odniesienie się urzędu do wniesionej uwagi (uzasadnienie)

1.

 

Mieszkańcy wsi Zdręby

 

- utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż trasy komunikacyjnej Bakałarzewo – Chmielówka,

 

Negatywnie: utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż trasy komunikacyjnej Bakałarzewo – Chmielówka leży w gestii powiatu;

- utworzenie plaży przy jeziorze Skazdubek, nawiezienie piasku, wybudowanie pomostu,

Pozytywnie: urząd przychyla się do uwagi i planuje wykonanie pomostu;

- zagospodarowanie terenu i budynku po byłej szkole w Zdrębach, ewentualna sprzedaż nieruchomości,

 

Pozytywnie:
w pomieszczeniach funkcjonują mieszkania socjalne, a w pozostałej części urząd zachęca do zagospodarowania przez inwestora;

- budowa ścieżek rowerowych i punktów obsługi rowerów i rowerzystów na terenie gminy Bakałarzewo

 

Pozytywnie: uwaga jest zasadna i władze gminy postarają się utworzyć ścieżki rowerowe w gminie Bakałarzewo

2.

 

Mieszkańcy wsi  Kamionka Poprzeczna

 

- utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż trasy komunikacyjnej Malinówka – Kamionka – Suwałki

Pozytywnie: utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż trasy komunikacyjnej Malinówka – Kamionka – Suwałki leży w gestii Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Urząd deklaruje poparcie dla tej inwestycji i wspólnie z gminą Suwałki zamierza interweniować w tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim.

- wybudowanie Orlika obok sklepu spożywczego

Negatywnie: działka obok sklepu spożywczego w Kamionce Poprzecznej jest prywatną

3.

 

Mieszkańcy wsi Malinówka

 

- utworzenie miejsc z agroturystyką, – wybudowanie stawów rybnych,

- możliwość postawienia altan, sauny fińskiej w ramach drobnej architektura rekreacyjno – wypoczynkowej,

 

Pozytywnie: rozwój agroturystyki jest bardzo ważny dla Gminy Bakałarzewo;

                                                              

 

- oświetlenie ulic

Pozytywnie: w przyszłości planowane jest wykonanie stopniowego wykonania oświetlenia wsi

- utworzenie przejścia dla pieszych zapewniającego bezpieczeństwo na trasie wojewódzkiej,

Pozytywnie: utworzenie przejścia dla pieszych zapewniającego bezpieczeństwo na trasie wojewódzkie leży w gestii Podlaskiego Zarządu Dróg;

- utworzenie dalszej części ścieżki pieszo-rowerowej z Malinówki do Suwałk

Pozytywnie: utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż trasy komunikacyjnej Malinówka – Kamionka – Suwałki leży w gestii Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Urząd deklaruje poparcie dla tej inwestycji i wspólnie z gminą Suwałki zamierza interweniować w tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim.

4.

Mieszkańcy Bakałarzewa

- utworzenie wypożyczalni sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne)

Pozytywnie: rozwój sportów wodnych leży w interesie gminy Bakałarzewo;

- utworzenie siłowni na świeżym powietrzu

Pozytywnie: urząd deklaruje budowę siłowni na świeżym powietrzu;

- utworzenie siłowni przy parku, przy studni w Bakałarzewie

Negatywnie: przebudowa parku została sfinansowana dzięki środkom unijnym i przez kilka lat nie można tam inwestować;

- wybudowanie kawiarni, hotelu

- stworzenie gospodarstwa ekologicznego

Pozytywnie: rozwój turystyki leży w interesie gminy’

 

- przedłużenie ścieżki rowerowej w stronę Suwałk

Pozytywnie: utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż trasy komunikacyjnej Malinówka – Kamionka – Suwałki leży w gestii Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Urząd deklaruje poparcie dla tej inwestycji i wspólnie z gminą Suwałki zamierza interweniować w tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim.

- utwardzenie ścieżki przy jeziorze

Pozytywnie: urząd deklaruje utwardzenie ścieżki przy jeziorze;

- na działce nr 266/1 przy brzegu jeziora Sumowo – wybudowanie wiaty na kajaki, sanitariatu, sauny, grilla

Pozytywnie: po uzyskaniu zezwoleń od odpowiednich instytucji;

 

-  postawienie pomostu na jeziorze Siekierowo,

Pozytywnie: po uzyskaniu zgody nadleśnictwa

- budowa domu pogrzebowego,

- budowa domu weselnego,

- budowa domu spokojnej starości,

- utworzenie domu dziennej terapii zajęciowej,

Pozytywnie: dom- pogrzebowy, weselny, spokojnej starości i domu terapii zajęciowej są bardzo potrzebne dla rozwoju Bakałarzewa i okolic

 

- dokończenie oświetlenia ul. Kamieńskiej,

Pozytywnie: urząd deklaruje wykonanie oświetlenia

- utworzenie parku przy stadionie w Bakałarzewie

Pozytywnie: poprawa estetyki Bakałarzewa jest ważna dla gminy.

5.

 

Przedstawiciele wsi Kotowina, Wólka, Wólka Folwark, Kamionka Stara

 

- budowa kładki przez Rospudę między jeziorem Okrągłe a Bolesty,

Pozytywnie: po uzyskaniu zgody nadleśnictwa oraz uzyskaniu dofinansowania;

- wyznaczenie ścieżki rowerowej dookoła jeziora Okrągłego,

- utworzenie dróg pod planowaną ścieżkę rowerową,

- umożliwienie budowy pomostów, sanitariatów, infrastruktury turystycznej nad jeziorami i rzeką,

Pozytywnie: po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń

 

- zagospodarowanie rezerwatu Ruda,

Pozytywnie: urząd deklaruje wsparcie w wykonaniu tablic informacyjnych

- utworzenie miejsc z agroturystyką

 

Pozytywnie: po uzyskaniu deklaracji od właścicieli kwater agroturystycznych

- przekształcenie gruntów na działki budowlane

- budowa budynków gospodarczych (chlewnia, obory, magazyny)

Pozytywnie: przy zachowaniu odpowiedniej odległości od akwenów (100 m)

 

- postawienie znaków drogowych z numerami posesji,

Pozytywnie: jest to zasadne szczególnie w odniesieniu do posesji kolonijnych;

- postulat, żeby plany nie kolidowały z rozwojem gospodarstw rolnych

Pozytywnie: ostateczna wersja studium zostanie publicznie skonsultowana z mieszkańcami;

 

- wyłączenie ze strefy ciszy jednego z jezior na terenie gminy Bakałarzewo.

Pozytywnie: po uzyskaniu zgody odpowiednich instytucji.

6.

 

 

Mieszkańcy sołectwa Suchorzec

 

- utworzenie świetlicy wiejskiej

 

 

 

Pozytywnie: z możliwością wykorzystania na ten cel byłej szkoły w Zdrębach;

- utworzenie placu zabaw

 

Pozytywnie: pomoc matkom z dziećmi jest bardzo ważna,

- połączenie asfaltowe z drogą powiatową do Filipowa

Pozytywnie: rozwój dróg jest w planach gminy,

- remont kapliczki zabytkowej

 

Pozytywnie: po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i funduszy;

- utworzenie siłowni na powietrzu

Pozytywnie: rekreacja jest ważna dla zdrowia obywatela;

- utworzenie miejsc z agroturystyką

Pozytywnie: po uzyskaniu zgody właścicieli;

- utworzenie boiska do gry + miejsce na grilla (spotkania wioskowe, integracja lokalna)

Pozytywnie: możliwe korzystanie z boiska w Zdrębach;

 

- napraw/budowa oświetlenia ulicznego

Pozytywnie: urząd planuje stopniowe oświetlenie wsi o zwartej zabudowie;

- utworzenie/naprawa rowów melioracyjnych

Pozytywnie: na terenie gruntów gminnych;

- budowa ścieżki rowerowej

Pozytywnie: gmina planuje wykonywanie ścieżek rowerowych;

- postawienie znaków drogowych z numerami posesji

Pozytywnie: gmina planuje ustawienie tabliczek;

- żwirowanie drogi,

- asfaltowanie drogi,

Pozytywnie: przebudowa dróg jest najważniejszym zadaniem gminy;

7.

Mieszkańcy wsi Matłak

- przekształcenie gruntów rolnych na działki budowlane

Pozytywnie: po uzyskaniu zgód właścicieli;

- asfaltowanie dróg gminnych

 

Pozytywnie: przebudowa dróg jest najważniejszym zadaniem gminy;

- utworzenie boiska z wyposażeniem, placu zabaw

 

Pozytywnie: niewielkie boisko i plac zabaw można utworzyć na działce gminnej przy jeziorze Garbaś;

- rozwój agroturystyki

 

Pozytywnie: po uzyskaniu zgody właścicieli;

- postawienie wiaty z kominkiem

Pozytywnie: po uzyskaniu pozwoleń i dofinansowania;

- budowa ścieżki rowerowej

 

Pozytywnie: po uzyskaniu akceptacji powiatu suwalskiego;

- utworzenie świetlicy wiejskiej

Negatywnie: brak działki gminnej;

8.

 

Mieszkańcy wsi Gębalówka i Sadłowina

 

 

- budowa placu zabaw dla dzieci z infrastrukturą

 

Pozytywnie: wspieranie matek z dziećmi jest ważne dla gminy;

- budowa Orlika,

 

Negatywnie: brak działki i środków (ok. 1.000.000,00 zł);

- budowa toru do motocrossu (gokarty, motory, quady),

Pozytywnie: po uzyskaniu zgody właścicieli;

- budowa świetlicy

 

Negatywnie: w Sadłowinie istnieje świetlica;

- zaadaptowanie terenów po żwirowni na teren rekreacyjny

Pozytywnie: po uzyskaniu zgody właściciela;

- budowa wieży widokowej na terenach pod lasem (torfowiska)

 

Pozytywnie: po uzyskaniu zgody właściciela;

 

- zmiana klasyfikacji dróg, po ulepszeniu nawierzchni (wylanie masy bitumicznej)

 

Pozytywnie: asfaltowanie dróg jest priorytetem gminy;

 

- zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez odpowiednie oznakowanie

Pozytywnie: bezpieczeństwo jest bardzo ważne;

9.

Mieszkańcy domków letniskowych w miejscowości  Nowa Wieś

- wylanie asfaltu na drodze żwirowej,

Pozytywnie: asfaltowanie dróg jest priorytetem gminy;

- przekształcenie działki nr 217 z rolnej na budowlaną,

Pozytywnie: po uzyskaniu zgody właściciela;

- utworzenie drogi asfaltowej na odcinku od domków letniskowych „Forte” w kierunku zabudowań gospodarczych Nowa Wieś.

Pozytywnie: asfaltowanie dróg jest priorytetem gminy;

 

- możliwość wybudowania kładki pieszej łączącej działkę 305 z działką 284,

Pozytywnie: po uzyskaniu zgody odpowiednich organów i uzyskaniu dofinansowani;

- usytuowanie niewielkiego budynku z infrastrukturą sanitarną nad brzegiem jeziora na działce nr  284

Pozytywnie: po uzyskaniu zgody odpowiednich organów i uzyskaniu dofinansowani;

 

10.

Mieszkańcy wsi Stary Skazdub

- asfaltowanie drogi ze Starego Skazduba w stronę Bakałarzewa,

Pozytywnie: asfaltowanie dróg stanowi podstawę rozwoju gminy;

- wyposażenie biblioteki w nowe komputery

Negatywnie: uwaga nie dotyczy studium;

- utworzenie siłowni na świeżym powietrzu,

- wyposażenie boiska w nowe bramki,

- odnowa placu zabaw,

- odnowa asfaltu,

- naprawa oświetlenia

Pozytywnie: po uzyskaniu dofinansowania;

 

11.

Mieszkańcy wsi Nowy Skazdub

- budowa pomostu na jeziorze w Nowym Skazdubie,

- utworzenie dojścia do plaży,

 

Pozytywnie: rozwój infrastruktury rekreacyjnej leży w interesie gminy;

 

- asfaltowanie drogi

Pozytywnie: asfaltowanie dróg jest priorytetem gminy;

12.

Pozostali uczestnicy konsultacji

- utworzenie ścieżki rowerowej wokół jezior

 

Pozytywnie: powstawanie ścieżek rowerowych jest ważne dla rozwoju gminy;

- budowa kładki przez rzekę Rospudę,

 

Pozytywnie: urząd gminy deklaruje budowę tejże kładki;

 

- zagospodarowanie istniejącego rezerwatu przyrody,

Pozytywnie: urząd deklaruje wykonanie tablic informacyjnych

 

- zwrócenie uwagi na cmentarz historyczny z I wojny światowej,

Pozytywnie: tereny historyczne i kultu religijnego powinny być eksponowane

- stworzenie ostoi zwierzyny

Pozytywnie: ochrona przyrody leży w interesie gminy

13.

Mieszkańcy miejscowości Podgórze, Borawskie, Matłak

- przedłużenie ścieżki rowerowej Malinówka - Orłowo

Pozytywnie: utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż trasy komunikacyjnej Malinówka – Kamionka – Suwałki leży w gestii Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Urząd deklaruje poparcie dla tej inwestycji i wspólnie z gminą Suwałki zamierza interweniować w tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim.

15.

Mieszkańcy miejscowości Matłak, Kamionka Poprzeczna, Stara Kamionka

- przedłużenie ścieżki rowerowej Malinówka – Orłowo a przy niej postawienie ławeczek i wodopojów, koszy na śmieci

Pozytywnie: utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż trasy komunikacyjnej Malinówka – Kamionka – Suwałki leży w gestii Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Urząd deklaruje poparcie dla tej inwestycji i wspólnie z gminą Suwałki zamierza interweniować w tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim.

Warte podkreślenia walory kulturowe, przyrodniczo-środowiskowe oraz inne

1.

Mieszkanka wsi Suchorzec

Potencjalny inwestor

Mieszkaniec Bakałarzewa

Mieszkanka wsi Stary Skazdub

Mieszkanka wsi Konopki

Rzeka Rospuda, Kapliczka Suchorzec, cmentarze powojenne, bunkry

Pozytywnie: wykorzystanie potencjału przyrodniczego, krajobrazowego i historycznego leży w interesie rozwoju gminy.

2.

Mieszkanka Bakałarzewa

Kościół, Jezioro Sumowo

3.

Mieszkanka Bakałarzewa

Bunkry w Bakałarzewie, rzeka Rospuda, jezioro Siekierowo

4.

Mieszkanka Bakałarzewa

Jeziora, rzeki, drzewa, głazy

5.

Mieszkanka Bakałarzewa

Kościół Parafialny, jeziora i rzeka Rospuda

6.

Mieszkaniec wsi Matłak

Wszystkie ścieżki rowerowe w okolicy oraz miejsca plażowania, masa różnych drzew nad jeziorami oraz rzeką, Kościół Św. Jakuba

7.

Mieszkaniec wsi Klonowa Góra

Klonowa Góra– boisko wioskowe, park widokowy

8.

Mieszkanka wsi Gębalówka

Bagna i mokradła we wsi Gębalówka tereny wzdłuż rzeki

9.

Mieszkanka Bakałarzewa

Krzyże, jeziora, rzeki, ścieżki rowerowe i spacerowe

10.

Mieszkaniec Bakałarzewa

Plaż w Bakałarzewie, las świerkowy „Dąbrówka”, ścieżka Jaćwingów, architektura jezior polodowcowych

11.

Mieszkaniec wsi Malinówki

Jezioro Sumowo, rzeka Rospuda, plaża i mostek zakochanych

12.

Mieszkanka Bakałarzewa

Krzyże i cmentarze, rzeka Rospuda, plaże

13.

Mieszkanka wsi Zdręby

Rzeka Rospuda i jeziora Sumowo, Skazdubek, Garbaś, plaża przy jeziorze Sumowo i Garbaś

14.

Mieszkaniec Bakałarzewa

Plaże w Bakałarzewie, Matłaku i Nowej Wsi

15

Mieszkanka wsi Karasiewo

Mokradła, lasy, jeziora w obszarze Natura 2000, wiejskie krzyże i kapliczki, stare cmentarze

16.

Urzędnik

Mokradła z unikalną florą i fauną występujące na terenie gminy Bakałarzewo

17.

Mieszkaniec Bakałarzewa

Cmentarze z I wojny światowej, rzeka Rospuda, Czerwonka, Szczeberka; jeziora Sumowo, Głębokie, Grabaś, Gatne, Siekierkowo, Skazdubek, Grabieńszczyzna, Karasiewek, Okrągłe; plaże dzikie Bakałarzewo, Karasiewo, Nowy Skozdub

18.

Potencjalny inwestor

Wiejskie krzyże, wokół jeziora unikalne gatunki flory i fauny

19.

Mieszkanka Bakałarzewa

Cmentarze żydowskie, kościół, rzeka Rospuda, jeziora, ścieżka ekologiczna, ścieżka Jaćwieska, plaże gminne

Tereny, które powinny pozostać niezabudowane i naturalnie ukształtowane

1.

Mieszkaniec Bakałarzewa

Tereny przyjeziorne, likwidacja wszelkich zagrodzeń wokół jezior

Pozytywnie: pas 100 m od jezior jest wyłączony z zabudowy. Właściciel gruntu przy akwenie nie może wykonać ogrodzenia w pasie 1,5 m od wody.

2.

Mieszkaniec wsi Klonowa Góra

Klonowa Góra, była żwirownia- altanka

Negatywnie: wykonanie altanki powinno powstać jednak w tym punkcie jest mowa o terenach niezabudowanych.

3.

Mieszkanka Bakałarzewa

Bunkry i cmentarze żydowskie

Pozytywnie: zabytki powinny być chronione

4.

Mieszkanka wsi Zdręby

Młyn Bakałarzewo i bunkry w okolicach Bakałarzewa

Pozytywnie: zabytki powinny być chronione

5.

Mieszkanka wsi Karasiewo

Gminne rezerwaty przyrody, dorzecze rzeki Rospudy

Pozytywnie: trzeba chronić przyrodę

6.

Mieszkaniec Bakałarzewa

Ujście rzeki Rospudy do jeziora Sumowo

Negatywnie: ujście jest już zagospodarowane

7.

Potencjalny inwestor

Rezerwat „Ruda”

Pozytywnie: należy chronić przyrodę

8.

Mieszkanka Bakałarzewa

Tereny chronione Natura 2000

Pozytywnie: należy chronić przyrodę

Zgłaszane pomysły dotyczące terenu miejscowości Bakałarzewo

1.

Uczeń

- park linowy na terenie lasu Bakałarzewo

Pozytywnie: bardzo dobra kolejna atrakcja Bakałarzewa

2.

Uczeń

- park linowy, basen, siłownia na podwórku

Pozytywnie: zwiększenie potencjału turystycznego Bakałarzewa

3.

Uczeń

- pole tenisowe i golfowe, muzeum prehistorycznych zwierząt

Pozytywne: pola tenisowe i golfowe przyczynią się do rozwoju gminy.

Negatywne: brak prehistorycznych zwierząt

4.

Uczeń

- schronisko dla zwierząt

Pozytywne: po pojawieniu się odpowiedniego inwestora

5.

Uczeń

- park trampolinowy i linowy

Pozytywne: ciekawe kolejne atrakcje gminy

6.

Uczeń

- gokarty w Bakałarzewie, aquapark

Pozytywne: ciekawe kolejne atrakcje gminy

7.

Uczeń

- basen i kino

Pozytywnie: po znalezieniu odpowiedniego inwestora

8.

Uczeń

- park linowy, basen i schronisko dla zwierząt

Pozytywnie: po znalezieniu odpowiedniego inwestora

9.

Uczeń

- gokarty mechaniczne, targi rolnicze na stadionie, hotel pięciogwiazdkowy, Liceum, Muzeum przy Rynku

 Pozytywnie: po znalezieniu odpowiedniego inwestora

10.

Uczeń

- galeria handlowa, park linowy

Pozytywnie: po znalezieniu odpowiedniego inwestora

11.

Uczeń

- biedronka, hotel i basen

Pozytywnie: po znalezieniu odpowiedniego inwestora

12.

Uczeń

- kino

Pozytywnie: po znalezieniu odpowiedniego inwestora

13.

Uczeń

- schronisko i basen

Pozytywnie: po znalezieniu odpowiedniego inwestora

14.

Uczeń

- gokarty mechaniczne, targi rolnicze na stadionie, hotel pięciogwiazdkowy, liceum, muzeum przy rynku, sklep z grami komputerowymi

Pozytywnie: po znalezieniu odpowiedniego inwestora

15.

Mieszkaniec Bakałarzewa

- siłownia pod chmurką

Pozytywnie: urząd planuje wykonanie siłowni na świeżym powietrzu

16.

Mieszkaniec Bakałarzewa

- hotel wczasowy, rozreklamowanie miejscowości pod względem turystyki w oparciu o walory pobliskich jezior

Pozytywnie: gmina ujmie w studium działki gminne pod budowę hotelu. Deklaruje też promocję gminy.

17.

Mieszkaniec Bakałarzewa

- dom weselny

Pozytywnie: gmina zgłosi własną działkę pod budowę domu weselnego.

Zgłaszane pomysły dotyczące terenu całej gminy Bakałarzewo

1.

Uczeń

- domki leśnicze i schronisko dla zwierząt w Marynie

Pozytywnie: po uzyskaniu zgody właścicieli gruntów

2.

Uczeń

- park linowy i basen w Marynie

Pozytywnie: po znalezieniu odpowiedniego inwestora

3.

Uczeń

- park trampolinowy w Starym Skazdubie

Pozytywnie: po znalezieniu odpowiedniego inwestora

4.

Mieszkanka wsi Zdręby

- Strefa Ekonomiczna w Borawskich- zakłady produkcyjne ferma ślimaków wraz z przetwórnią

Negatywnie: Borawskie leżą w Gminie Olecko

 

 

- plaża przy jeziorze Skazdubek

Pozytywnie: urząd deklaruje wykonanie miejsca rekreacji przy jeziorze Skazdubek

5.

Uczeń

- basen w Nowej Wsi

- myjnia w Starym Skazdubie

Pozytywnie: może powstać po pozyskaniu inwestorów;

- stacja kolejowa w Matłaku

Negatywnie: brak linii kolejowej w Gminie Bakałarzewo

6.

Uczeń

- stacja paliw w Wólce Folwark

Pozytywnie: po uzyskaniu zgody właścicieli gruntów i inwestora

 

data:.20 kwietnia 2017 r.

Podpis koordynatora procesu konsultacji: Ewa Żukowska

 

data:.20 kwietnia 2017 r.

Podpis Gospodarza procesu konsultacji: WÓJT - /dr/ Tomasz  Naruszewicz

 

Raport - pobierz


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  W dniu 23 lutego 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach pogłębionych konsultacji społecznych, w związku z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakałarzewo. Warsztat  planowania partypacyjnego z ekspertem,  który dokona analizy zasobów i potencjału gminy i przedstawi prezentację na temat wyników analizy.

Spotkanie przeprowadzili ekspert dr inż. Lech Magrel i animatorzy Katarzyna Łotowska i Krzysztof Leończuk.

 Potencjał przyrodniczy Gminy Bakałarzewo - opracowanie dr inż. Lech Magrel - pobierz 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  W dniu 6 marca 2017 roku odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne, zostały zebrane ankiety dotyczce studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakłarzewo. Młodzież uczestniczyła w konkursie dotyczącym Gminy Bakałarzewo oraz grze. Młodzi ludzie przestawili swoje propozycje na temat zmian w przestrzeni naszej gminy. 

Spotkanie przeprowadzili ekspert Marcin Kruhlej i animator Dominik Sołowiej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 marca 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakłarzewie odbyły się warsztaty konsultacyjne z uzyciem map w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy, młodzież Gimnazjum Zespołu Szkół oraz zainteresowane osoby wyraziły swoje pomysły i uwagi dotycze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakałarzewo.

W spotkanu uczestniczył Wójt Tomasz Naruszewicz, przedstawiciel INTERTIM Suwałki, przedstawiciele NOT Białystok.

Spotanie przeprowadzili animatorzy: Katarzyna Łotowska i Krzysztof Leończuk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                             

WÓJT GMINY BAKAŁARZEWO

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW I ZAINTERESOWANYCH

 

do udziału w pogłębionych konsultacjach społecznych w związku z opracowaniem studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakałarzewo

 

 • 23 lutego 2017 r. w godz. 13.00 - 17.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie

Warsztat  planowania partypacyjnego z ekspertem,  który dokona analizy zasobów i potencjału gminy i przedstawi prezentację na temat wyników analizy.

 • 6 marca 2017 r. w godz. 9.00 – 13.00 na Rynku w Bakałarzewie

Otwarte spotkanie konsultacyjne, pokazy, gry, konkursy dla dzieci i młodzieży, będą zbierane opinie, uwagi i propozycje dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakałarzewo.

 • 21 marca 2017 r. w godz. 13.00 -17.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie

Odbędzie się warsztat konsultacyjny z użyciem map. Uczestnicy będą mogli aranżować miejsca w przestrzeni, zbierane będą ankiety, wnioski, które zostaną wykorzystane w warsztacie konsultacyjnym.

 Cel konsultacji:

- poznanie argumentów dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu gminy,
- zapoznanie się z opiniami ekspertów,
- zebranie opinii i pomysłów na zaprowadzenie ładu przestrzennego,
- wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań i zaprojektowanie przestrzeni z uwzględnieniem walorów przyrodniczych.

Jako uczestnik konsultacji opiniujesz i wpływasz na przyszłość naszej gminy!!!

 

Plakat - pobierz

Ulotka - pobierz

Formularz konsultacji społecznych - pobierz

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OGŁOSZENIE o konsultacjach

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Bakałarzewo

Gmina Bakałarzewo realizuje pogłębione konsultacje społeczne w związku z opracowywanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakałarzewo

w związku z projektem „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

KONSULTACJE  zostaną przeprowadzone w okresie  do 30 kwietnia 2017 r. na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu Nr G/4/2016 zawartej dnia 31 października 2016r.  pomiędzy Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Białymstoku a Gminą Bakałarzewo.

Podstawy prawne 

1. art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

„1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bakałarzewo określają uchwały Rady Gminy Bakałarzewo:”

 1. 1.      Uchwała Nr XIV/65/2016 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bakałarzewo (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 17 lutego 2016r., poz.890)

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/bakalarzewo/2116.pdf

 1. 2.      Uchwała Nr XLII/245/14 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakałarzewo

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/bakalarzewo/942.pdf

 

Plan realizacji procesu konsultacji:

 1. W ramach metody analizy fotograficznej – zostaną wykonane zdjęcia dotyczące najważniejszych miejsc w przestrzeni w Gminie Bakałarzewo. Zdjęcia zostaną zaprezentowane uczestnikom konsultacji na otwartych spotkaniach i przed rozpoczęciem warsztatów.
 2. Konsultacje z wykorzystaniem mapy interaktywnej będą polegać na wykorzystaniu   rozszerzonego systemu GIS Podlasie-  prezentowany będzie projekt konsultowanego dokumentu (w postaci specjalnych map) oraz zawarte będą informacje dotyczące procesu konsultacji.
 3. W ramach metody planowanie partycypacyjne odbędzie się spotkanie z ekspertem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie. Ekspert dokona  analizy zasobów i potencjału gminy i przedstawi uczestnikom konsultacji prezentację na temat wyników analizy. Analiza zostanie umieszczona także na stronie internetowej urzędu. Ponadto mieszkańcy, partnerzy publiczni i społeczni przy wsparciu architektów/urbanistów mogą brać udział w tworzeniu i powstawaniu nowych wizji przestrzennych.
 4. Przeprowadzenie  dni otwartych z o charakterze heppeningu:

 -  spotkanie dotyczące tematu konsultacji na Rynku w Bakałarzewie pod namiotem:  pokazy, gra, konkurs dla dzieci i młodzieży, specjalistyczne panele dyskusyjne dla dorosłych, podczas których zbierane będą opinie, uwagi, propozycje w konsultacjach.

 1. Warsztat konsultacyjny z użyciem map w Gminnej Bibliotece Publicznej:

- uczestnicy mogą aranżować miejsca w przestrzeni - zbieramy ankiety, wnioski, które zostaną wykorzystane podczas warsztatu konsultacyjnego.

 1. Wnioski i uwagi można składać do 31 marca 2017 r.
 2. Zakończenie  pogłębionych konsultacji społecznych: 30 kwietnia 2017r.

 

Uwagi i wnioski proszę przesyłać na e-mail: konsultacje@bakalarzewo.pl

 - gis_banner-01.jpg

 

 

UG Bakałarzewo

Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo - galeria

 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
19 sierpnia 2017
sobota
231 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Urząd Gminy Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo, pow. suwalski, woj. podlaskie
tel.: +48(087)5694024, fax: +48(087)5694308, email: urzad@bakalarzewo.pl, http://bakalarzewo.pl
NIP: 844-00-08-292, Regon: 000531387
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI